Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Oct. 2Oct. 3Oct. 4Oct. 5Oct. 6
Oct. 9
Clay County Planning Day
Oct. 10
Early Learning Coalition Day
Oct. 11Oct. 12Oct. 13
Oct. 16
St. Johns/Putnam Planning Day
Oct. 17
Putnam Inservice Day
Oct. 18Oct. 19Oct. 20
Duval Planning Day
*Limited Availability
Oct. 23Oct. 24Oct. 25
Oct. 26Oct. 27
*Limited Availability
Oct. 30
*No availability
Oct. 31
Clay County Early Dismissal
Nov. 1Nov. 2Nov. 3
Nov. 6Nov. 7Nov. 8Nov. 9Nov. 10
Veterans Day
Nov. 13Nov. 14Nov. 15Nov. 16Nov. 17